Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SK, EN, UA

Cieľom školenia je informovať zamestnancov o témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana pred požiarmi

SK, EN, UA

Cieľom školenia OPP je oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi, o nebezpečenstve vzniku požiaru a povinnostiach zamestnancov/vedúcich zamestnancov pri vzniku požiaru.

Školenie vodičov motorových vozidiel

SK, EN, UA

Cieľom je oboznámiť zamestnancov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Pripomenúť povinnosti vodiča, upozorniť na vhodné návyky pre bezpečné vedenie vozidla a informovať zamestnanca o zmenách v platnej legislatíve, ktorá sa dotýka tejto témy.

Civilná ochrana

SK, EN

V školení civilnej ochrany sa dozviete, čo civilná ochrana je, aké má úlohy a postupy pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Práca s chemickými faktormi

SK

Školenie práca s chemickými faktormi Vás oboznámi s vlastnosťami, rizikami a správnym zaobchádzaním s chemickými faktormi. Takisto budete informovaný o povinnostiach zamestnávateľa pri činnostiach, kde sa chemické faktory nachádzajú.

Poskytovanie prvej pomoci

SK, EN

Oboznamovanie o témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska poskytovania prvej pomoci.
*Nenahrádza 8 hodinový kurz z poskytovania prvej pomoci, ktorý má aj praktickú čas.

Zástupcovia zamestnancov pre BOZP

SK

Cieľom tejto aktivity je oboznámenie sa s právami, povinnosťami i činnosťami zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Dozvieme sa, akými vlastnosťami by mal disponovať, čo sú jeho úlohy, čo sa od neho očakáva, čo mu umožňuje zákon.

Zobrazovacie jednotky
a ergonómia

SK

Školenie ergonómie pri práci so zobrazovacími jednotkami Vás naučí správnym zásadám v práci, pravidelných cvičeniach a mnoho ďalšieho, aby Váš pracovný život nebol sprevádzaný bolesťami spôsobenými nesprávnymi návykmi.

Školenie práce z domu (Home office)

SK, EN

Cieľom tohto školenia je informovať zamestnancov o témach týkajúcich sa práce z domu, základných zásadách a pokynov z hľadiska bezpečnosti práce. Obsahuje tipy a triky ako efektívne pracovať z domu.

Motorové vozíky

SK

Cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť účastníkom VaVZD teoretické vedomosti potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti na bezpečnú obsluhu motorových vozíkov.
*Je potrebné absolvovať aj praktickú časť.

Stavebné stroje

SK

Cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť účastníkom vedomosti zo všeobecných požiadaviek na obsluhu stavebných strojov a aktuálne poznatky z BOZP pri obsluhe stavebných strojov a zariadení.
*V kombinácií s prezenčnou formou výučby.

Pilčíci

SK

Cieľom tohto školenia je oboznámiť účastníkov vzdelávania so zásadami bezpečnej obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a inej činnosti.
*Je potrebné absolvovať aj praktickú časť.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

SK

Cieľom tohto školenia je oboznámiť sa s problematikou práce vo výškach a ďalšie témy ako kolektívne zabezpečenie, osobné ochranné pracovné pomôcky pri prácach vo výškach a ďalšie.
*Nenahrádza praktické školenie.

Vstupná inštruktáž na stavenisko

SK

Cieľom tohto oboznámenia je informovať osoby o nebezpečenstvách, ohrozeniach, rizikách na stavenisku a témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska BOZP.

Kurz bezpečnostného technika

SK

Vďaka tomuto školeniu je možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky u nás, ako osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.
*V kombinácií s prezenčnou formou výučby.

Ochrana osobných údajov

SK

Cieľom kurzu je poskytnutie základných informácií účastníkom o najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša do ochrany osobných údajov.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť

SK

Dozviete sa o bezpečnostných opatreniach, ktoré treba dodržiavať v online svete. Obsahuje praktické informácie ako odhaliť podvodné emaily, kódy, vírusy a načo si dať pozor na sociálnych sieťach a internete.

Zistiť viac

Diizokyanáty

SK

V zmysle nariadenia komisie EÚ 2020/1149 a novely zákona 355/2007 Z.z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť školenie pre prácu s diizokyanátmi.

Zistiť viac

Biologické faktory

SK

Cieľom školenia je oboznámiť zamestnancov o účinkoch a zdravotných rizikách pri práci s biologickými faktormi, ako sa chrániť a znižovať riziko z expozície.

Faktory pracovného prostredia a hygiena práce

SK

Cieľom školenia je oboznámiť zamestnancov v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce.

Máte aj vlastné interné školenia? Kontaktujte nás!

V prípade, že máte záujem o zapracovanie vlastných školení do nášho elearningového systému a mať celé firemné vzdelávanie na jednom mieste, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naša ponuka školení?

Máte záujem o cenovú ponuku ušitú na mieru práve pre Vašu spoločnosť? Takúto nezáväznú ponuku Vám radi pripravíme bezplatne.

Nezáväzná cenová ponuka
bozp technici

Máte aj vlastné interné školenia? Kontaktujte nás!

V prípade, že máte záujem o zapracovanie vlastných školení do nášho elearningového systému a mať celé firemné vzdelávanie na jednom mieste, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Nevadí! Okrem elearningových školení ponúka spoločnosť BOZPO, s.r.o. aj množstvo prezenčných školení, ktoré zabezpečujú špičkoví školitelia z daných oblastí. V prípade potreby si ponuku takýchto školení môžete prezrieť na odkaze nižšie.

Akreditované školiace stredisko